Starter

تعداد مشاهده :1447

Starter

استارتر یک ترکیب حاوی میکروب های عامل تجزیه و کمپوست بقایای گیاهی و کودهای دامی است. استفاده از استارتر باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های کارگری خواهد شد و کیفیت نهایی کمپوست نیز بسیار متفاوت خواهد بود. میکروب های موجود در استارتر آنزیم های متفاوتی را در توده بقایا فعال کرده که این آنزیم باعث تبدیل ترکیبات پیچیده آلی به کمپلکس های ساده تر و انرژی در دسترس تر برای استفاده گیاهان خواهد شد. آنزیم هایی نظیر آمیلاز، سلولاز، لیپاز و پروتئاز تولید شده توسط استارتر مسئول تجزیه بهتر بقایا خواهند بود. طی پروسه کمپوست شدن میکروارگانیسم های حاضر در استارتر مواد آلی را تجزیه کرده  و دی اکسید کربن ، آب، گرما، و هوموس تولید میکنند. تحت شرایط مطلوب  فرایند کمپوست شدن طی سه فاز اتفاق می افتد:
1-  مزوفیلیک یا فاز دارای دمای متعادل(4 روز)
2-  ترموفیلیک یا فاز دارای دمای بالا (20 روز)
3-   و آخرین مرحله  فاز خنک کردن و رسیدگی کمپوست (6 روز)
بر این اساس یک کمپوست حاوی ذرات درشت بقایای گیاهیی مثل کاه و کلش در مدت 30 روز به صورت کامل با استفاده از استارتر کاملا رسیده و آماده خواهد بود.
میکروب های موجود در استارتر به هردو مرحله مزوفیلیک و ترموفیلیک کاملا مقاوم هستند
روش استفاده از استارتر
1 کیلوگرم از استارتر را در 10 لیتر آب و یک کیلو شکر مخلوط کنید و به مدت 24 ساعت به منظور تکثیر نسل عوامل میکروبی استارتر نگه داری شود. بعد از 24 ساعت محلول را با 90 لیتر آب به حجم 100 لیتر برسانید و از این صد لیتر به منظور محلول پاشی روی 5 تن کود دامی با بقایا استفاده نمایید. ردیفی از مواد آلی با یک متر ارتفاع آماده نمایید. هر هفته ردیف مواد آلی باید مرطوب شود. طول دوره آماده شدن کامل کمپوست 30 روز خواهد بود.

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :