تبلیغ محصولات شرکت آوند در مجله دنیای کشاورزی-شهریورماه 1395

اهمیت وجود سه عنصر غذایی روی، بر و ازت در محلولپاشی فروت ست بعد از برداشت در درختان پسته