ایندوکساکارب Indoxacarb

تعداد مشاهده :1519

ایندوکساکارب Indoxacarb

حشره‌کش تماسی گوارشی از گروه اکسا دیازین ها
فرمولاسیون   
آوانت (Avaunt®)                        SC   15 %
معرفی:
ایندوکساکارب حشره‌کشی با خاصیت تماسی گوارشی است که برای کنترل آفات جونده در گیاهان زراعی به‌کاربرده می‌شود.
موارد مصرف (توصیه‌شده):

میزبان

آفات

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه

200 تا 250 سی‌سی در هکتار

نخود

کرم پیله خوار نخود

200 سی‌سی در هکتار

درختان میوه

کرم سیب

450 سی‌سی در هزار لیتر آب

گوجه‌فرنگی

کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی

200 سی‌سی در هکتار

سویا

کرم غلاف خوار

200 تا 250 سی‌سی در هکتار

 دوره کارنس:
برای نخود 21 روز، برای سیب 14 روز، پنبه 28 روز و گوجه 1 روز
نحوه تأثیر:
ماده فعال کانال‌های سدیم را در آکسون سلول عصبی مسدود می‌کند. آفاتی که تحت تأثیر ایندوکساکارب قرار می¬گیرند از تغذیه بازمانده و پس از چند روز می‌میرند.
راهنمای مصرف:
•    برای کنترل کرم قوزه باید ایندوکساکارب را در تناوب با یک حشره‌کش پایروتیروئید یا کاربامات به کار برد.
•    کاربرد تله‌های فرمونی برای تعیین مناسب‌ترین زمان روی کرم‌های میوه‌خوار ضروری است.

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :